Amgen Tour rolls on through Modesto

Amgen Tour rolls on through Modesto. (May 15, 2017)