President Obama endorses Tubbs

Michael Tubbs tweets out Obama endorsement. (Nov. 3, 2016)